Actueel

Over de bijtelling van een deel van het vermogen bij de berekening van de eigen zorgbijdrage worden veel vragen gesteld. Voorheen werd voor de berekening van de eigen bijdrage alleen gekeken naar het verzamelinkomen van een zorggerechtigde. Met ingang van 1 januari 2013 echter is niet alleen het inkomen van belang, maar vindt ook een "vermogensinkomensbijtelling" plaats. Voor de vaststelling van het vermogen dat wordt meegeteld, ligt het peiljaar twee jaar eerder.

Er zijn wel mogelijkheden het (Box 3) vermogen te verminderen, zodat de zorgbijdrage lager zal zijn dan de maximale bijdrage. Doordat de peildatum voor de vaststelling van het vermogen twee jaar eerder is, hebben acties in 2015 pas effect vanaf 2017. De vermogensinkomensbijtelling is recentelijk ingevoerd. Niet uitgesloten is dan ook, dat handelingen die mensen nu verrichten ter verlaging van het Box 3-vermogen, door de wetgever worden "gedicht" met een aanpassing van de wet.

Een goede afweging zal telkens moeten worden gemaakt, of er zoveel vermogen aanwezig is dat het de moeite waard is om bijvoorbeeld schenkingen te doen. Aanpassingen in testamenten van ouders, waarbij kinderen hun erfdeel na het overlijden van de eerste ouder kunnen opeisen zodra de langstlevende ouder gebruik maakt van zorgverlening waarvoor een vermogensafhankelijke eigen bijdrage geldt, zijn mogelijk.

Offerte aanvragen